Home > Student Services

Transportation and Ticket Booking

The Bus Lines around the Campus


West Campus

No. 49     from Fan Jia Cun Gong Jiao Chang Zhan (Fanjiacun Bus Terminal) to Zhen Wu Miao (Zhenwu Temple)

No. 67     from Fan Jia Cun Gong Jiao Chang Zhan (Fanjiacun Bus Terminal) to Qian Men Xi (the west of the Front City Gate)

No. 691    from Han Zhuang Zi Bei (Hanzhuangzi North) to Lun Tai Chang Zhong Lu (Tyre Factory Road (Middle))

No. 692    from Shi Jie Gong Yuan Gong Jiao Zong Zhan (World Park Bus Terminal) to Bei Jing Zhan Dong (the East of Beijing Railway Station)

 

East Campus

BRT No. 2  from Yang Zha (Yangzha Village) to Chao Yang Men (the Chaoyang Gate)

No. 101    from Hong Miao Lu Kou Dong (the east of Hongmiao Crossing) to Bai Wan Zhuang Xi Kou (the west of Baiwanzhuang Street)

No. 112    from Kang Jia Gou (Kangjiagou Village) to Liang Guo Chang (the Factory of Fruit Sunning)

No. 115    from Kang Jia Gou (Kangjiagou Village) to Dong Huang Cheng Gen Bei Kou (the North of East Huangchenggen Ruins Park)

No. 118    from Hong Miao Lu Kou Dong (the east of Hongmiao Crossing) to Zi Zhu Yuan Nan Men (the South Gate of Purple Bamboo Park)

No. 488    from Ma Ge Zhuang Kun Jiang Shi Chang (Magezhuangkunjiang Market) to Da Bei Yao Bei (Dabeiyao North)

No. 619    from Cui Fu Yuan Xiao Qu (Cuifuyuan Residential Community) to Wu Lu Qiao Dong (the North of Wulu Bridge)

No. 671    from Xi Yuan Shu Niu Zhan (Western Imperial Park Bus Terminal) to Si Hui Zhan (Sihiu Bus Terminal)

 

Train Ticket Booking

Once for summer vacation, once for winter vacation

Location: the reception office to the south of the west gate

Tel: 86-10-83952095


View on mobile